Sln-musiikkiopisto.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan slmo.fi/etusivu.

Vaihtoehtoisia musiikillisen ja tanssillisen kasvatuksen muotoja lapsille

Musiikki ja tanssi edistävät tutkitusti lapsen kehitystä laaja-alaisesti motorisesta ja kielellisestä kehittymisestä aina sosiaalisiin, älyllisiin ja matemaattisiin taitoihin saakka. Musiikilliselle kasvatukselle vaihtoehtoja löytyy yhä runsaammin, mutta myös tanssilliseen varhaiskasvatukseen ollaan kiinnittämässä aiempaa enemmän huomiota. Erityisesti musiikkileikit ovat laajalti integroituneet osaksi lapsen kasvamisen arkea.

Musiikillisen kasvatuksen mahdollisuuksia

Lapsen musiikillinen kasvatus alkaa jo kotona, ja onkin yksi kasvatuksen kulmakivistä lapsen opetellessa ilmentämään tunteitaan, viestimään kehon kielellä ja äänenpainoilla, sekä puhumaan. Lapsen kehityksen alkuvaiheessa musiikkikasvatus on tiiviisti lapsen ja vanhemman yhteistä kehitystä, ja lapsen kasvaessa painopiste siirtyy päivähoitoon ja erilaisiin harrastemuotoihin. Musiikkipäiväkodit ovat erikoistuneita varhaiskasvatusmetodeihin, joissa musiikin avulla lapsi oppii erilaisia liikkumisen ja puheilmaisun taitoja.

Musiikki- ja kansalaisopistot tarjoavat jo ihan pienillekin lapsille musiikkileikkikouluja, joissa opetellaan perinteisiä ja uusia lastenlauluja ja -leikkejä pienissä ryhmissä yhdessä vanhemman kanssa. Lapsen kasvaessa ja kiinnostuessa musiikista yhä enemmän lapselle on tarjolla laulu- ja soitinvalmennusta niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Seurakuntien toiminnassa musiikillisella kasvatuksella on myös pitkät perinteet. 1930-luvulla virsikirjaan lisättiin osio lasten virsille, ja 1980-luvun lopulla lapset saivat jo oman virsikirjan. Pyhäkoulut, perhekerhot ja päiväkerhot tarjoavat lapsille musiikkipainotteista varhaiskasvatusta.

Myös monet seurat ja yhdistykset tarjoavat musiikillista harrastamista niin lapsi- kuin perhemuotoisena. Suomen Musiikkikasvatusseura FiSME ry yhdistää kansallisella tasolla musiikkikasvatuksen eri toimijoita ja tarjoaa näille tietoa, koulutusta ja yhteistyömahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tanssillinen kasvatus

Liikuntakasvatus on kiinteä osa suomalaista varhaiskasvatusta, ja tanssi yhdistää sekä liikunnallisen että taiteellisen ilmaisun, auttaen lasta kehittymään sekä yksilönä että osana ryhmää. Tanssin tuominen osaksi liikunnan ja taiteen varhaiskasvatusta ei ole vielä kovin yleistä, mutta musiikkileikkimisen avulla lapsi oppii jo varhaisessa vaiheessa ilmaisua rytmillisen liikkumisen avulla. Musiikkileikkikoulut ovatkin suosittuja lapsiperheen harrastuksia.

Lapsen kasvaessa kouluikään tanssillisen kasvatuksen voi ottaa osaksi lapsen kasvatusta eri harrasteseurojen ja tanssituntien kautta. Päiväkodeissa ja kouluissa on myös kokeiltu positiivisin kokemuksin tanssin vaikutusta lapsen kehitykseen. Suurin tanssillisen kasvatuksen tarjonta löytyy kuitenkin tanssikouluista, jotka tarjoavat tanssiopetusta ja tanssillista kasvatusta jopa alle kouluikäisille lapsille.